Steg 1 – Uppmätning av ytor

Mät upp husets olika ytors area från ritningar.

Börja med att studera ritningarna för att få en uppfattning om hur huset ser ut, i detta fallet är huset väldigt simpelt konstruerat men ofta är det en mer komplicerad konstruktion. Mät sedan upp alla ytor enligt beskrivningen nedan.

I det här exemplet förs alla mått in i ett Excel-ark, det är ett smidigt sätt att hålla reda på måtten och det är lätt att göra de uträkningar som krävs.

Fönster

Fönsterytorna får man antingen från en fönsterförteckning eller genom att mäta upp från ritningen, i det här exemplet mäter vi upp från fasadritning.

Fönster ska mätas upp inklusive ramen, i EnergyCalc lägger man in ramandelen i procent så ramens andel av den totala fönsterytan måste räknas ut. Det enklaste sättet att behandla fönstren på är att lägga ihop alla fönster i de olika riktningarna, tänk på att ramandelen beror på hur stort fönstret är, ju mindre fönster desto större ramandel, i excel-arket räknas ramandelen ut för varje fönster, sedan räknas medelvärdet ut för alla fönster i riktningen.

Fasadritning norr:


Det finns fyra fönster, tre av dem har storleken 0,45m*1,8m, ett fönster har storleken 1,1*1,3m.

För in fönstren ett och ett i Excel:

Fortsätt sedan med att göra likadant med fönstren i de andra riktningarna.

Väggar

Planritning

Excelark – vägg

Väggarna den yta som ska mätas är ytterarean av väggarna, detta gör man för att kompensera för mindre köldbryggor som är svåra att veta om på förhand, innan huset är byggt. Detta huset har lika höga väggar runt om, men ofta så är byggnaden mer ojämnt konstruerad med olika höjd på väggarna. Därför är det oftast smidigast att mäta upp de olika väggdelarna var för sig och sedan addera ytornas area. Ofta får man titta på olika ritningar för att se väggarna storlek, i det här fallet ser vi bredden i plan ritningen och höjden i sektionsritningen.

Här ser vi måtten för väggarna, långsidorna är 14*3m = 42m² och kortsidorna är 9*3m = 27m²

För in väggarnas area i excel-arket. Lägg in hela arean utan att dra av för fönster och dörrar, den sammanlagda arean för fönster och dörrar räknas bort från väggarean i Excel-arket. Det här huset har en konstruktion med reglar med isolering emellan, reglarna medför en köldbrygga måste arean av dessa räknas ut, reglarna är cc600 och 45mm tjocka vilket medför att 8% av väggarean är reglar, detta räknas automatiskt ut i Excel-arket.

Tak, grund och Atemp

Planritning

Mät upp takets area, grundens area och omkrets. Taket och grundplattan har i detta fall samma area. samma yta som Atemp är den sammanlagda innerarean av huset, detta inkluderar innerväggar och trapphus och liknande så man ska inte dra av för det. I det här fallet mäter vi upp från planritningen.

För in måtten i Excel-arket:

Nu är alla nödvändiga ytor uppmätta och införda i excel-arket och det är dags att genomföra beräkningen i EnergyCalc.

Föregående Nästa