Beräkningsmetod

EnergyCalc – beräkningsmetod

Beräkningsmetoden som används baseras på en semi-statisk modell med månatliga simuleringar som tar hänsyn till byggnadens och klimatets dynamik genom en nyttjandegrad som anger hur stor del av energitillskottet från solinstrålning och interna värmekällor som kan utnyttjas.

ISO standardiserade beräkningsmetoder

Alla beräkningsmetoder i programmet är baserade på de olika beräkningsstandarder framtagna av ISO för de specifika beräkningsområdena. ISO standardiserade beräkningar garanterar att programmets beräkningar utförs enligt metoder som är beprövade och godkända av EU och boverket. Följande beräkningsstandarder används av EnergyCalc:

ISO 13790

Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling

Används för att beräkna byggnadens energianvändning för uppvärmning.

ISO 6946

Byggkomponenter och byggnadsdelar – Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient – Beräkningsmetod

Används för att beräkna det totala u-värdet (värmegenomgångskoefficient) för byggnadskomponenter som är uppbyggda av flera lager.

ISO 13786

Byggkomponenters termiska egenskaper – Värmetröghet – Beräkningsmetoder

Används för att beräkna sammansatta byggnadskomponenters dynamiska termiska egenskaper.

ISO 13789

Byggnaders termiska egenskaper – Värmegenomgångskoefficienter – Beräkningsmetod

Används för att beräkna byggnadens totala sammansatta värmegenomgångskoefficient.

ISO 13370

Byggnaders termiska egenskaper – Värmeöverföring via marken – Beräkningsmetoder

Används för att beräkna värmegenomgångskoefficienten för grundplattor.