BBR och aktuell energibalansrapport

Nu ska energiberäkningar inför bygglov anpassas enligt  BBR29 samt BEN1 med ändringar t.o.m. BEN3.

Ladda hem Energibalansrapport-BBR29v07.xlsx

BBR 29 har infört förändringar:
-Småhus kan ha olika energiprestanda beroende av storlek
-Energi och effektkrav har ändrats.
-Krav på klimathöljets Umedel W/m2/K har skärpts
-Primärtalets upp och nedräknings -faktorer för olika energislag har förändrats. Framförallt blir det lättare att få hus med fjärrvärme och biobränsle att klara Boverkets krav på energiprestanda.

Energiberäkning med vårt EnergyCalc samt ifyllt nedladdat excelark med rapporter ska, enligt vår tolkning av gällande regler, kunna användas inför byggsamråd både för flerbostadshus, småhus och lokaler.
För bostäder ska även beräkningarna och rapporterna kunna användas för att få slutbesked om ni använder relations-indata (korrigerat med hur byggnaden blev byggd).

Historia och mer information om tidigare BBR-regler
BBR 25/28 innebar att specifika energitalet som tidigare använts inte ska användas inför kontroll om byggnaden uppfyller Boverkets krav på energiprestanda. Det infördes istället ett nytt begrepp primärenergital. Det som skiljer mot tidigare använda specifik energi, är att talet påverkas av i vilken kommun byggnaden byggs samt av vilket energislag som används. Ju längre norrut byggnaden byggs, ju lägre blir primärenergitalet enligt formeln, men samtidigt påverkas naturligtvis energiförbrukningen som ger högre energiförbrukning och således påverkar primärenergitalet uppåt. För eluppvärmda byggnader så blir det en hög uppräkning i formeln för primärenergitalet, men har man effektiv värmepump så kompenserar den lägre energiförbrukningen talet, mer än uppräkningen. Gränserna för primärenergitalet påverkas av vilken typ av byggnad det är samt av uppvärmda arean ”A-temp” samt av höga ventilationsflöden. Dessa parametrar påverkar också hur hög installerad effekt som byggnaden får ha.
En annan nyhet är också att SMHI, för Boverkets del, beräknat dimensionerade utetemperaturer för ett stort antal kommuner. Denna DVUT är också beroende av byggnadens tröghet (tidkonstant).
För bostäder är inparametrar som är påverkade av brukande, som t.ex innetemperatur och personvärme, standardiserade och ska uppfylla BEN1 med ändringar t.o.m BEN3. För lokaler är dessa parametrar inte specificerade (med undantag för skolor)

BBR 27 var endast till för att förlänga tiden så att gamla BBR 24 fick förlängd giltighetstid till sista dec. 2018.
Inget övrigt förändrat sedan BBR 25

BBR28 berör inte energiberäkning utom att man inte får ha för dålig verkningsgrad på ved och pelletseldning.
De standardvärden som tidigare angivit i BEN hade ännu bättre värden varför detta inte påverkade energiberäkningar.

Versionsinfo energibalansrapport