Byggnad

Introduktion till EnergyCalc – Byggnad

I detta formulär fyller man i uppgifter som rör ventilation och geografisk placering. Det finns även en ruta där man kan skriva in information om byggnaden som sedan skrivs ut med rapporten.

Klimatprofil

Välj den klimatprofil som ligger närmast byggnadens geografiska placering. Tänk på att det är rätt stor skillnad på kustklimat och inlandsklimat, detta medför att det iblnd är lämpligaree att välja en klimatprofil som ligger längre bort beroende på om det är vid kusten eller inte.

Luftläckage

Välj P50 – läckage /m², eller N50. P50 räknar ut läckage efter kvadratmeter medans N50 räknar ut läckage efter byggnadens volym.

Byggnadens täthet beror på flera saker, om det är en gammal eller ny byggnad, hur byggnaden är konstruerad och vilka material som använts. Oftast kan man använda normtät om man inte vet att byggnaden är mycket tät alternativt otät.

Vindpåverkan beror på var byggnaden är placerad, en byggnad i stadsmiljö är mindre utsatt än en byggnad på landet tex. Oftast kan man välja normalt läge.

Ventilation

Normal ventilation är: 0,3 eller 0,35 liter per sekund * inneraren * 3,6 ger m³/h

Fyll i detta i tilluft eller frånluft, beroende på vilket system som används, frånuft är vanligast. Om det är ett balanserat system tex FTX så sätts tilluft och frånluft till samma värde.

Värmeväxlingsgrad är effektiviteten på eventuell värmeväxlare. Observera att detta endast gäller luft/luft-värmeväxlare. Finns ingen sådan sätts det till 0.

De interna tillskott man brukar räkna med är de metaboliska, dvs. kroppsvärme från de boende i huset och apparatur som är spillvärme från kyl, frys tvättmaskin, TV och andra apparater i huset. Enligt boverket skall följande värden användas:

Metaboliskt: >120m² = 186W / Atemp —- <120m² = 93W/ Atemp

Apparatur: >120m² = 455W / Atemp —- <120m² = 328W/ Atemp

 

Innetemperatur skall sättas till 22° enligt boverket.

Bruksarea ärhusets innerarea, man räknar normalt hela innerarean på alla plan inkl väggar trappor och liknande.