Komponenter

Introduktion till EnergyCalc – Komponenter

Formulär där man hanterar de olika byggnadsdela

I det här formuläret bygger man upp de olika delarna i som ingår husets klimatskal, förutom grunden som finns i nästa formulär. Alla areor som anges skall vara ytterarea, på det här sättet så kompenseras de köldbryggor som uppstår som är okända eller för små för att tas med i beräkningen.

Ovanför varje lista finns knappar för att lägga till ny komponent, lägga till en sparad komponent och ändra i vald komponent.

Inmatningsformulär för flerlagerskomponenter

Alla flerlagerskomponenter (väggar, tak, markplatta mm.) byggs upp med hjälp av det här formuläret.

Formulär för flerlagerskomponenter

Lägg till de olika lagren ett och ett, börja från insidan, det är viktigt att lagren ligger i rätt ordning eftersom det har inverkan på bland annat värmelagringsförmågan i huset.

Välj material från materiallistan till höger och klicka på lägg till. Ange sedan vilken vilken tjocklek lagret har i fältet för tjocklek. En del specialmaterial har förutbestämd tjocklek och då kan denna inte ändras.

Det går även att byta ut material i ett lager med knappen ersätt och lägga till lager på valfri plats i listan med knappen infoga.

När alla lager lagts till fyller man i arean för komponenten.

Man kan spara färdiga flerlagerskomponenter om man vill använda dem i flera byggnader genom att trycka på arkivera knappen. När man sparar en komponent så sparas inte arean.

Ytterväggar

Formulär för att bygga upp ytterväggar

För att lägga till en ny komponent så klickar man på knappen för att skapa ny komponent, då öppnas inmatningsformuläret för flerlagerskomponenter.

Tak

Formuläar för att bygga upp tak

Tak byggs upp på samma sätt som väggar.

Om huset har en kallvind så är det bjälklagret och isoleringen under kallvinden som räknas som tak. I materiallistan finns en kallvindsekvivalent som har ungefär samma isolerande verkan som en kallvind, lägg till detta sist i listan av materiallager.

Innerväggar

Formulär för attt bygga upp innerväggar

Innerväggarna ingår inte i klimatskalet och har därför ingen inverkan på isoleringsförmågan mot utsidan. Däremot så ger innerväggarna en viss inverkan på husets värmelagring, särskilt om väggarna är konstruerade i ett tungt material. Byggs upp med formuläret för flerlagerskomponenter.

Mellanbjälklag

Formulär för att bygga uppp mellanbjälklag

Mellanbjälklag ingår inte i klimatskalet och har därför ingen inverkan på isoleringsförmågan mot utsidan. Däremot så ger mellanbjälklag en viss inverkan på husets värmelagring, särskilt om väggarna är konstruerade i ett tungt material. Byggs upp med formuläret för flerlagerskomponenter.

Dörrar

Dörrhanterare

Här lägger man till husets dörrar och andra delar av huset som inte är uppbyggda i flera lager. Man kan även lägga till köldbryggor med känd area och U-värde i den här listan. Dörrar läggs till med dörrhanteraren.

Fönster

Hanterare för fönster

Fönster läggs till antingen ett och ett eller också kan man lägga ihop arean av all fönster i varje riktning. Riktningen på fönstren är viktig då det påverkar den energi som solinstrålningen tillför byggnaden. Fönster läggs till i fönsterhanteraren.

U-värde och G-värde fyller man i med värden för de aktuella fönstren.

Arean är antingen arean för det enskilda fönstret eller den sammanlagda arean av all fönster i en riktning. Arean för fönstret anges inklusive ramen och infästning.

Ramandel anger hur stor procent av den totala arean som inte är glas.

Skuggfaktor beror på hur mycket fönstret skuggas, mer information om detta finns i manualen.

Riktningen anger vilket väderstreck fönstret är riktat åt, ofta är det inte exakt och då får man ta det som är närmast. Om det är takfönster väljer man antingen horisontellt eller ett väderstreck beroende på lutningen. Fönster kan sparas genom att trycka på arkivera-knappen, till skillnad från flerlagerskomponenter sparas även arean av fönster.